Projecte de Reparcel·lació del Sector la Vorada

Llinars del Vallès
2011

L’objecte del present Projecte de Reparcel·lació és definir el marc de referència on fer efectiva la distribució dels beneficis i les càrregues derivats de les determinacions establertes en el Pla Parcial Sector La Vorada de Llinars del Vallès entre tots els propietaris –públics i privats-, inclosos dins de l’àmbit del polígon d’actuació, per tal de formalitzar les cessions dels terrenys destinats a espais lliures, vials i equipaments, i distribuir els aprofitaments establerts en el planejament que s’executa.

L’àmbit objecte de reparcel·lació es localitza a ponent del nucli urbà, entre el final de l’eixample i l’àrea urbana coneguda com el Turó dels Tres Pins. Està delimitat a llevant, per l’eixample i el torrent Matavaques, al nord, per l’antiga carretera C-251, a ponent pel Turó dels Tres Pins, i a migdia per la línia fèrria i els sectors urbanitzables industrials previstos al Pla General.

El Projecte presenta diverses peculiaritats, de les quals, les més rellevants són:

1. Ens trobem davant d’un sector que ja va ser objecte d’un anterior Projecte de reparcel•lació, aprovat definitivament per l’Ajuntament de Llinars del Vallès l’any 1990, inscrit al Registre de la Propietat però que no es va arribar a executar mai. Conseqüentment, a l’inici dels treballs no existia una correspondència entre la realitat física de les finques i la seva descripció registral.

2. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que l’àmbit del nou Pla Parcial té una superfície superior al preexistent de 1990. Aquesta ampliació de l’àmbit de planejament, suposa la incorporació al sector de nous sòls que no varen ser objecte de reparcel·lació l’any 1990 i que, per tant, que no varen realitzar cap tipus de cessió per a equipaments, espais lliures ni 10% d’aprofitament urbanístic. Davant d’aquesta situació, i per tal de no crear greuges comparatius entre els diferents propietaris de les finques aportades, es va acordar per part de la Junta de Compensació l’aplicació d’un coeficient sobre totes aquelles finques o part de finques que no varen ser objecte de reparcel·lació l’any 1990, que va permetre regularitzar el percentatge de participació entre tots els propietaris.

3. Així mateix, per tal d’evitar una duplicitat de cessions a favor de l’Ajuntament, el present Projecte de Reparcel·lació ha considerat que totes aquelles finques aportades per l’Ajuntament de Llinars del Vallès i que provenen de la cessió obligatòria i gratuïta d’espais lliures, equipaments, vialitat i serveis tècnics, així com del 10% d’aprofitament urbanístic, previstes en el Projecte de Reparcel•lació de l’any 1990, no generen drets d’aprofitament a favor de l’Ajuntament. Conseqüentment, en el marc del present Projecte de Reparcel·lació únicament s’adjudiquen a l’Ajuntament de Llinars del Vallès aquells sòls de cessió obligatòria i gratuïta que el Pla Parcial que ara s’executa qualifica de sistema urbanístic local, així com el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector, lliure de càrregues d’urbanització.

 

Promotor: Junta de compensació del Pla Parcial del Sector A "la Vorada" / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet Advocats; Pere Santos Enginyers Associats S.A.