Pla Especial del Circuit de Velocitat de Catalunya

Montmeló
2007

Els treballs se situen dintre del marc general d’objectius de conservar i potenciar la qualitat dels nostres territoris. L’objectiu central és donar resposta en la confecció d’un marc d’acord supramunicipal per a dirigir el model urbanístic territorial en la perspectiva d’un desenvolupament equilibrat i sostenible amb el marc de necessitats derivades de les necessitats de gestió del Circuit. En aquest sentit es proposen els objectius següents:

1. Presentar un anàlisi conjunt de l’estat urbanístic de les infraestructures del Circuit de Velocitat de Montmeló des de la perspectiva municipal i territorial, i contrastar les demandes del programa del circuit, com instal•lació superespecialitzada, amb les dels municipis que l’integren.

2. Reflexionar d’una forma conjunta sobre què significa el Circuit, no tan sols a nivell econòmic i esportiu si no també a nivell d’altres oportunitats (culturals, lúdiques, hoteleres, infraestructurals, etc...), detectant les potencialitats de l’entorn del Circuit.

3. Programar el dimensionat real de la demanda de nous espais i àmbits per als programes mencionats, establint els nivells següents: de especificitat respecte el programa estricte del circuit; de compatibilitat entre el programa del circuit i altres programes dels municipis; del programa territorial gestionat per els municipis i per administracions supramunicipals i de vinculacions mediambientals dels territoris ordenats.

4. Precisar les determinacions dels planejaments municipals, a efectes de coordinar el marc d’ordenació amb criteris homogenis i coherents, prenent com a referent el context territorial tant per a les opcions d’ordenació com per als projectes d’escala intermitja i a les normes urbanístiques i ordenances de l’edificació.

5. Actuar positivament per millorar l’habitabilitat dels nostres territoris i ciutats en la situació contemporània de gran ocupació en la Regió metropolitana de Barcelona, aprofitant el potencial de les grans peces d’ús massiu (com el recinte i entorns del Circuit de Velocitat) emplaçades en el territori, per a evitar l’ocupació de nous territoris si no són imprescindibles en el desenvolupament de les necessitats col•lectives, actuant en les mateixes considerant-les com espais concentrats d’activitat.

6. Assumir socialment la consciència del rol que les ciutats intermitges deuran tenir en el futur urbanístic i econòmic d’una Europa de ciutats; i en conseqüència concretar opcions i directrius de planejament urbanístic d’abast supramunicipal per gestionar un desenvolupament contenit. L’espai del Circuit de Velocitat, ha de permetre avançar en l’optimització dels serveis que una peça d’aquest tamany pot oferir al conjunt supramunicipal i metropolità, i ésser un espais emergent per articular noves funcions territorials condensant activitats complementaries  i compatibles, evitant la dispersió dels models de les grans aglomeracions extensives, conscients de la riquesa de les ciutats en contacte i continuïtat amb el territori rural i natural, assumint els buits territorials com espais corredors ambientals.

7. Practicar formes d’ordenació de l’espai municipal que asseguren valors de sostenibilitat territorial i el desenvolupament d’una cultura cívica involucrada en la gestió mediambiental del territori, mitjançant polítiques, ordenacions urbanístiques i actuacions físiques que determinen una qualificació de l’ús del territori a partir d’aquests principis.

 

Promotor: Ajuntaments de Montmeló, Granollers i Parets del Vallès / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil Vernet, advocada; Josep Lascurain Golferichs, biòleg / Superfície: 105,70 Ha.