Escola d'educació infantil La Salle Palamós

Palamós
2005

El Col.legi La Salle Palamós és un centre educatiu on calia implantar l’ensenyament infantil. Es va proposar un nou edifici amb una volumetria bàsica en forma de paral•lelepípede, de planta baixa i una planta pis que connectés pels extrems l’edifici original del col•legi amb l’edifici del poliesportiu, també existent. Aquesta disposició de l'edificació permet introduir un nou accés –obrint la tanca del carrer de l’Hospital-, oferir una sortida al pati a cada un dels extrems del nou edifici, i connectar els tres volums edificats en l’actualitat. A l’extrem del nou edifici i en contacte amb l’edifici originari es situa un nucli de comunicacions verticals que conté un ascensor adaptat, i que resol el pas de l’edifici vell amb el nou, alhora que permet l’entrada des del carrer i una sortida al pati en planta baixa. A l’altre extrem es connecta interiorment amb l’edifici del poliesportiu a través de la planta pis, amb la construcció d’un porxo d’accés en la planta baixa del nou edifici, que serveix també com a accés cobert a la planta baixa del poliesportiu. Aquesta disposició proposada per al nou edifici conforma una zona de pati arrecerat entre l’edifici antic, el nou i el del poliesportiu, que es separa de la resta amb una tanca per destinar-la a ús exclusiu d’educació infantil.

 

Promotor: Germans de les Escoles Cristianes / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Martí Cabestany, estructura; Gestión Integral de Projectes, instal·lacions / Tipologia: Escolar / Superfície: 1.378 m².