Projectes d'Expropiació per Taxació Conjunta de les Actuacions Aïllades AA1 (Bloc Venus), AA2 (Bloc Mart), AA3 (Bloc Llevant) i AA4 (Bloc Estrelles) del PERM del barri de la Mina

Sant Adrià del Besòs
2011

El Pla Especial de Reordenació i Millora del Barri de la Mina planteja per a la seva gestió dues grans línies, en funció dels objectius generals que es proposen. D’una banda, la delimitació d’una única unitat d’actuació, a executar pel sistema de cooperació (article 14 de les normes urbanístiques del Pla especial) -la qual s’ha executat a través del Projecte de Reparcel•lació de la UA1 del PERM del Barri de la Mina- i, de l’altra, la determinació de quatre actuacions aïllades a executar a través de l’expropiació dels béns i els drets que resultin afectats.

1. L’actuació aïllada d’expropiació AA1 té per objectiu l’obtenció de sòl per la localització d’un equipament públic i per sistema d’espais lliures en els terrenys ocupats pel bloc Venus.

2. Les actuacions aïllades d’expropiació AA2, AA3 i AA4 tenen per objectiu l’obtenció del sòl destinat a espai lliure i de pas, mitjançant la formació de talls verticals en els blocs Mart sud, Llevant sud i Estrelles, per tal de definir una obertura de l’espai lliure interior existent entre els esmentats blocs i a la vegada trencar la gran dimensió dels prop de 200 metres de longitud que tenen aquests edificis.

L’obtenció d’aquests sòls per part de l’Administració actuant, el Consorci del Barri de la Mina, es formula mitjançant expropiació d’acord amb el procediment de taxació conjunta.

En conjunt, les quatre actuacions aïllades suposen l’expropiació d’un total de 362 finques, amb un sostre afectat de 28.125,78 m².

 

Promotor: Consorci del barri de la Mina / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet Advocats; Àngel Simón, enginyer tècnic industrial / Superfície: 2.513m2 (AA1); 367m2 (AA2); 367 m2 (AA3); 154 m2 (AA4).