Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació del PERM del barri de La Mina

Sant Adrià del Besòs
2005

En data 17 de juliol de 2002 s’aprova definitivament el Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. Aquest Pla preveu la construcció d’una nova estructura urbana (l’anomenada Rambla-Passeig Central) acompanyada d’una sèrie d’intervencions aïllades i seqüencials que faciliten l’obertura dels espais més tancats de la Mina Nova, ajuden al relligat de l’interior del barri i permeten la fluctuació entre els edificis i trams urbans que es mantenen i la part central de nova edificació.

El Pla especial de reordenació i millora del barri de la Mina planteja per a la seva gestió dues grans línies, en funció dels objectius generals que es plantegen. D’una banda, la delimitació d’una única unitat d’actuació, a executar pel sistema de cooperació (article 14 de les normes urbanístiques del Pla especial) – avui pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació –, la qual s’executa a través del present Projecte de Reparcel·lació, i, de l’altra, la determinació de diverses actuacions aïllades que s’hauran d’executar a través de l’expropiació dels béns i els drets que resultin afectats.

L’objecte de la delimitació d’una unitat d’actuació i el conseqüent Projecte de Reparcel.lació és l’equidistribució dels beneficis i les càrregues entre tots els propietaris, públics i privats, inclosos dins d’aquest àmbit. Concretament, en el supòsit de la reordenació del barri de la Mina es pretén que l’execució de la Rambla –Passeig Central i la transformació de les activitats industrials actualment situades en l’àmbit de la Mina industrial, siguin capaces de generar, per sí mateixes, tant els aprofitaments com les càrregues derivades de la pròpia actuació, permetent al sector privat garantir la viabilitat econòmica de l’actuació que es defineix i, al sector públic, disposar de sostre suficient per a la relocalització dels habitatges afectats, així com realitzar actuacions que permetin afavorir una major diversitat i fluctuació social i la implantació d’activitats de dinamització econòmica i social en el barri.

 

Promotor: Consorci del barri de La Mina / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet advocats.