Pla Parcial Urbanístic Sector "Can Carreres Vell"

Sant Boi de Llobregat
2005

La proposta que es presenta en aquest Pla Parcial respecta l’ordenació orientativa del Programa d’Actuació Urbanística pel que fa a la implantació del sostre residencial, tot mantenint també l’estructura bàsica del viari i del sistema d’equipaments i d’espais lliures.

El punt més important de l’ordenació el constitueix l’accès a la gran cubeta topogràfica del sector, que es realitza a travès d’un vial, continuació de l’Avinguda Can Carreras, acabat en cul de sac, que ha de permetre l’accès a tot el sistema d’equipaments i espais lliures, constituint el punt d’entrada i d’accès a la zona forestal des de la ciutat. Aquest vial serveix a més com a límit sud de l’àrea residencial propera al carrer de les Liles.

El sistema d’equipaments es concentra en una gran zona –entre el vial d’accés al parc i la riera- , que ha de permetre la ubicació d’equipaments, fonamentalment esportius. En continuitat amb aquesta zona, es proposa la gran taca verda, que abasta les cotes altes de la cubeta, i també la part inferior, al voltant del cul de sac.

Per al la nova implantació del sostre residencial, s’escullen diversos models tipològics, que disminueixen la seva densitat i alçada a mesura que es col.loquen en cotes més altes. L’ordenació d’aquesta implantació es basa en una sèrie de culs de sac –amb accès des del carrer de les Liles- un dels quals és el propi camí de Can Carreras Vell. El carrer superior serveix a més per donar sortida al camí dels bombers situat en la cota més alta, i per donar sortida al carrer de les Catalpes.

Una part del sostre residencial disponible es sitúa als volts del nucli antic de Can Carreras. Es pretèn per a aquestes noves edificacions una ordenació d’habitatges unifamiliars agrupats, integrats des de la pròpia volumetría amb el nucli antic.

 

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Enginyers Associats S.A.