Pla Parcial Urbanístic del Sector d'Activitat Econòmica Torreblanca Quatre Pilans

Lleida
2010

L’àmbit de Torreblanca-Quatre Pilans correspon a uns sòls no urbanitzables amb una superfície total d’unes 240 Ha, situats al SE del nucli urbà de Lleida. L’espai està delimitat al nord per la carretera N-240 i els seus sòls corresponen a la xarxa Natura-2000; el seu límit sud el delimita la línia de ferrocarril Lleida-Barcelona.

L’objectiu del projecte és la generació d’un nou sector que permeti el desenvolupament d’un Sector d’Activitats Econòmiques (SAE) en el terme municipal de Lleida, considerant-lo com una peça fonamental per el desenvolupament econòmic de les Terres de Lleida.

Els objectius específics del projecte són:

1. Establir els criteris d’implantació que permetin integrar el nou sector en coherència amb la voluntat d’integrar ambiental i paisatgísticament la nova ordenació.

2. Estructurar un nou sistema de mobilitat entre els sectors industrials i els punts neuràlgics de l’àrea metropolitana de Lleida, amb una eficient gestió de la mobilitat a través del servei públic; optimitzant les xarxes convencionals així com les de vianants i bicicletes.

3. Definir els criteris d’ordenació en base a un model de ciutat compacte, per millorar l’eficiència de la xarxa de transport públic, optimitzant la quantitat de sòl a disposició amb l’augment de la diversitat i en la proximitat incrementant la interrelació de programes i dels agents implicats.

4. Definir les condicions i determinacions urbanístiques que han de permetre el desenvolupament del sector i que s’hauran d’ajustar a les condicions i determinacions establertes en el planejament territorial i municipal vigents.

5. Establir els paràmetres de l’edificació que permetin millorar la qualitat arquitectònica del sector com imatge i com valor afegit i estratègic.

6. Per últim, establir els criteris i paràmetres d’ecoeficiència que han de permetre millorar la qualitat ambiental del sector.

 

Promotor: INCASÒL / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Einesa; La Llena; Advocats Associats; Intra.