Pla Especial d'Ordenació del Pantà de Sant Antoni i els seus entorns

Pallars Jussà
2003

El pantà de Sant Antoni, estès entre La Pobla de Segur i Talarn, al centre de la conca de Tremp, és un lloc creat per a l'aprofitament hidràulic que es formà al voltant de l'any 1918 quan es construí la presa i la central hidroelèctrica a Talarn. Es tracta doncs d’un pantà artificial, els usos del qual han anat evolucionant amb el temps, i actualment tot i que l'aprofitament hidroelèctric seguix éssent la rao fonamental de la seva existència, el pantà comença a entendre’s també com a  recurs turístic molt important per a tot el territori que l’envolta i per al Pallars en general: el pantà de Sant Antoni, node-equipament supramunicipal del Pallars Jussà.

L’acció de l'home en aquests darrers anys, les progressives activitats i usos en i a l'entorn del pantà i en definitiva la possibilitat de consolidar les ofertes dels potencials del pantà, plantegen la necessitat de coordinació i l'establiment de mesures de preservació dels sistemes i valors naturals, de correcció dels desajustos territorials, i l'estimul d'accions de valorització dels potencials naturals, culturals, patrimonials i lúdico-esportius.

Les orientacions per a la valorització del Pantà de Sant Antoni com a node territorial de caràcter plurimunicipal i els mitjans necessaris per a l'endagament del Pla Especial es basen en:

1. Els treballs de reconeixement i l’estudi de l'encaix territorial.

2. La coordinació intermunicipal amb la intenció de poder elaborar programes de gestió amb capacitat d'integrar les administracions de nivell superior i els organismes i institucions interessades, mitjantçant l'establiment de figures com ara el Consorci i altres.

3. La programació i ajust de les possibilitats de finançament dels projectes de desenvolupament i gestió.

Els conceptes fonamentals en que es basarà el desenvolupament d’aquest Pla Especial seran els següents: 

1. El pantà de Sant Antoni: pantà artificial amb usos que evolucionen -de l’aprofitament hidroelèctric als recursos turístics-. La consolidació d’ofertes.

2. La transformació del paisatge originari. Gestió i protecció mediambientals.

3. La cohesió territorial en les possibilitats de la comarca. El pantà com a lloc d’infrastructures i equipaments comuns d’ordre territorial.

4. El desenvolupament dels atractius municipals en l’àmbit del pantà. Coordinació de les compatibilitats i especificitats d’usos. Gestió integral dels recursos patrimonials.

5. Proposta llistada d’iniciatives, usos, activitats, que es poden desenvolupar en funció de les capacitats territorials de l’àmbit del pantà. La base del debat plurimunicipal.

La posta en valor del pantà de Sant Antoni s'ha de realitzar en base a criteris que atenen a la protecció dels valors mediambientals, cal entendre el pantà i el seu entorn com un àrea singular dins un territori ric en la seqüència de la plana fins al Pirineu i en cal preservar les condicions de qualitat de les aigües, és també necessaria la cohesió territorial en base a la força de la magnitud i possibilitats de la làmina d'aigüa (el cor del lloc) i les activitats generades a l'entorn,  el pantà des de la perspectiva del patrimoni integral ha de funcionar com a gran node d'equipaments a nivell territorial.

Per un altra banda la coordinació dels diferents atractius municipals per establir les activitats singulars i específiques, o les compatibles i/o complementàries entre els diversos ents, a fi de garantir la gestió integral dels recursos patrimonials i de la potencial diversitat d'oferta lúdica. Les especificitats de cada municipi (dinàmica, demografia, capacitats del territori municipal, nivell associatiu i d'iniciatica local, etc.) s’utilitzaran com a factor base pel debat supramunicipal i l'establiment de les formes de gestió adequades a la realitat administrativa i institucional o empresarial. Cal atendre i potenciar les activitats i els diversos agents que actualment ja promocionen el pantà com a "lloc comú", com a projecte conjunt de gran "Parc territorial".

Formalitzar el pantà i el seu entorn com a àrea referencial dins el territori on s’ubica, mantenir l’estabilitat dels sistemes naturals tot preservant-ne la diversitat biològica, preservar i potenciar el patrimoni cultural i paisatgístic d’aquest lloc, i alhora oferir noves oportunitats per al lleure, l’esport i les activitats de caràcter turístic en general, són doncs els objectius fonamentals del Pla Especial.

 

Promotor: Consell Comarcal del Pallars Jussà / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Susanna Castells, arquitecta.