Pla Especial de Reordenació Urbana del barri de La Mina

Sant Adrià del Besòs
2002

El Pla de transformació del barri de La Mina a Sant Adrià de Besòs, suposa anar més enllà de la rehabilitació urbana, aproximant-se des d’una perspectiva àmplia on els aspectes socials, econòmics, culturals i urbanístics s’integren en un projecte de caràcter holístic que pretén obrir un nou escenari d’habitabilitat del barri i per extensió a la ciutat de Sant Adrià de Besòs. L’estratègia de transformació passa per una intervenció radical, una acció interior sobre l’espai central, una acció que serà al mateix temps ruptura i sutura. Suposa reciclar per tal de generar noves condicions d’hàbitat i determina un nou escenari flexible i obert sobre el qual construir l’estratègia necessària de renovació i revitalització.

El contingut de la proposta urbanística, es basa en la construcció d’una nova columna vertebral, lloc central i de referència del nou barri que doni suport i alimenti les edificacions existents i les noves, un espai de relació de les noves activitats cíviques, socials, econòmiques i culturals del barri.

El Pla Integral, va acompanyat del Pla d’Actuació Social estructurat en set grans apartats: 1) Formació i integració sociolaboral, 2) Conciliació de la vida familiar i laboral, 3) Desenvolupament econòmic, 4) Participació i desenvolupament comunitari, 5) Millora de la convivència i civisme, 6) Recolzament social i educatiu, 7) Espai públic i civisme, dels que ja s’han realitzat més de setanta accions i programes.

El contingut urbanístic de la transformació, es fonamenta en la construcció d’una cremallera urbana que defineix un nou lloc central, una nova columna vertebral que recolzi i alimenti els nous edificis i els existents, un espai de relació de les noves activitats i un recorregut-itinerari des del parc del Besòs fins al front litoral. La introducció d’aquest referent urbà condensa així els tres principis bàsics de la proposta:

1. CENTRALITAT. Els llocs centrals confereixen a les ciutats identitat, són els llocs de les manifestacions col·lectives, l’espai en el que se situen amb major fermesa els edificis públics, és el lloc per excel·lència de la col·lectivitat, espai de relació, d’oci, de comerç, de cultura... espai on en definitiva la ciutat pren la màxima expressió.

2. DIVERSITAT. El principi de diversitat tan present en la valoració més rica dels ecosistemes naturals, pren en la ciutat un major valor, ja que és el principi que ha de garantir una major riquesa de relacions entre els components del barri. Diversitat que s’ha de donar a tots els nivells: socials, en la composició de les persones i els veïns; física, en la definició dels espais, arquitectures i tipologies d’habitatge; i econòmica en la diversificació de les activitats productives que s’hi donen.

3. INTERCANVI. Entès com un principi bàsic de relacions, fonamental per evitar l'atrofia, la descomposició i com a conseqüència la fractura social que pot suposar la insularització de qualsevol col·lectiu humà. Una vegada més, les ciències ambientals posen l’accent sobre el necessari intercanvi entre els diferents espais i ecosistemes, per això serà necessària, per una part, una major i millor interconnectivitat amb l’exterior, i per una altra part, la disposició d’elements atractors de fluxos que promoguin precisament aquest intercanvi.

 

Promotor: Barcelona Regional (B.R.); Consorci del Besòs; Ajuntament de Sant Adrià del Besòs / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Coordinació general: Miquel Sodupe, director general B.R.; Jesús de la Torre, arquitecte B.R. / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocats; César Diaz, arquitecte; Juan Moya, Ignacio Pons, enginyers / Superfície: 21,21 Ha.