Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Valls

Valls
2021

A Valls es volen establir unes bases que prevegin i configurin el model de desenvolupament urbanístic per l’ordenació i el projecte territorial i de ciutat que esdevindrà. Es generen així unes directrius estratègiques que constitueixen el model urbanístic per la ciutat:

1. La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental de la ciutat com un element clau de la nova ordenació del Pla d’ordenació urbanística municipal. La preservació i conservació del conjunt patrimonial de la ciutat ha de passar a tenir un protagonisme singular en l’ordenació que emani del nou planejament general. Això ha comportat una atenció especial a la revisió del catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat de Valls.

2. La reorientació del model de creixement i del projecte de ciutat que tendeixi al reequilibri de les parts i al reforçament de la qualitat urbana de l’àrea central del seu barri antic (centre històric). El Pla fa una aposta ferma per la distribució estratègica de les principals peces que s’han d’incorporar al procés urbà dels propers anys, a la vegada que posa una atenció particular als projectes concrets del centre de la ciutat. Al mateix temps, la reorientació

del model té una aplicació concreta en els nuclis urbans que formen aquesta ciutat polinuclear, en el sentit de definir i concretar, en cada nucli, els àmbits de creixement i compleció que responen a les condicions particulars de cada cas.

3. La diversificació de les activitats productives que inclogui tant la localització com la tipologia de les mateixes, conscients que aquest és un dels principals instruments que han de possibilitar fer el necessari salt d’escala que li correspon a la ciutat com a capital del territori interior del Camp de Tarragona. L’aposta passa per una definició dels espais productius i per la xarxa de comunicacions, viària i ferroviària que han de servir a les mateixes i al conjunt del territori.

4. La potenciació dels espais lliures i del sòl no urbanitzat. La quantitat i qualitat del terme municipal i la presència rica d’espais i unitats de paisatge, han de fer d’aquesta component un element de qualitat del conjunt, tot incorporant un doble nivell de criteris: per una part, la definició dels elements estructurants d’aquest conjunt d’espais (els torrents, els espais d’interès natural i els connectors) i, per l’altra, la classificació i regulació de la resta d’àrees que conformen el conjunt del terme municipal.

 

Promotor: Ajuntament de Valls / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Àngels Gil-Vernet, advocada; Montserrat Mercadé, geògrafa; Mcrit, estudis de mobilitat; Sònia Roca, catàleg de patrimoni; Agro-3, estudi de sostenibilitat preliminar; Igremap, estudi de sostenibilitat ambiental; Mirada Local SL, programa de participació ciutadana.