Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Mollerussa

Mollerussa
2009

La reorientació del model de creixement, l’oferta de nou habitatge i del projecte urbà de Mollerussa, que tendeixi a la millora de la qualitat urbana dels seus espais i millora de la qualitat de vida, a la construcció del projecte local concret i a la consolidació dels espais urbans. Al mateix temps, la reorientació del model té una aplicació concreta en el sentit de definir, concretar i redimensionar les alternatives de creixement –i dotacionals a escala supramunicipal- que responen a les seves condicions particulars en el seu posicionament com a capital de comarca.

La diversificació del model respecte les activitats productives, de serveis terciari i logístiques, que inclogui tant la localització com la tipologia de les mateixes, conscients que aquest és un dels instruments que han de possibilitar assentar la població actual i atendre nous pobladors en un futur. La diversificació del sòl productiu atendrà tant a la demanda de nou sòl industrial com el reconeixement ja actual de la demanda d’activitats de tipus logístic. L’aposta passa per una definició dels espais productius i per la xarxa de comunicacions –el projecte de la ronda Orbital com articulador dels fluxos productius del Pla d’Urgell- que ha de servir a les mateixes i al conjunt del territori en el seu context de primera corona del Pla d’Urgell.

La incorporació del patrimoni arquitectònic i ambiental com un element de la nova ordenació del Pla Municipal: Això comporta una atenció especial a la revisió del catàleg d’edificis i conjunts urbans de caràcter històric, artístic i ambiental de Mollerussa, que forma part de la documentació d’aquest Pla.

La potenciació dels espais lliures d’escala urbana, d’abast territorial i dels sòls no urbanitzables: La qualitat del terme municipal i la presència cada vegada més limitada d’espais oberts han de fer d’aquest component un element de qualitat del conjunt, tot incorporant la regulació dels sòls que conformen la plana de l'Urgell com una entitat única i establint diferenciacions en el seu interior des de l’àrea pròpia del Parc  territorial de La Serra, fins a les zones més genèriques dels espais agraris de la plana urgellenca. A l’interior del teixit urbà la creació d’espais lliures de major dimensió –Parc del Codís i el Parc d’Urgell- recolzat sobre el suport dels verds lineals estructurants, generats pel pas de la Tercera Sèquia del canal d’Urgell.

 

Promotor: Ajuntament de Mollerussa / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Coordinador: Carles Guerrero, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mollerussa / Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geògraf; Jordi Domingo, geògraf; Anna Calvís, geògrafa; Ramón Queralt, Llicenciat en ciències ambientals; Toni Costa, Llicenciat en ciències ambientals / Superfície: 710 Ha.