Pla Director Urbanístic de la Val d'Aran

Val d'Aran
2009

Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria de Planificació Territorial / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Ignasi Aldomà, geògraf; Adrià Goula-Sardà, fotògraf i arquitecte; Minuàrtia, consultora ambiental.