Modificació Puntual del POUM de Tortosa en el barri de Sant Jaume

Tortosa
2010

La Modificació Puntual del POUM de Tortosa en el barri de Sant Jaume té per objectiu la renovació integral del barri des del seu anàlisis i reconeixement.

El barri, que forma part de la memòria històrica més antiga de la ciutat, presenta una inaccessibilitat rodada, un estat de deteriorament intern i una concentració de problemàtiques socials. En aquest sentit, es proposen uns criteris d’intervenció:

1. Ordenar de manera global la transformació del parc d’habitatges, els espais lliures i els equipaments a través de l’obertura i formació del carrer del Mig que permetrà: una gestió en la renovació dels habitatges més interiors del barri i una millora de l’esponjament, un augment del nivell d’estàndard d’espais lliures i equipaments, una millora de les condicions d’accessibilitat rodada de la zona i una integració de l’ús de l’aparcament).

2. Plantejar alternatives volumètriques i tipològiques que serveixin per millorar la qualitat urbana i arquitectònica del conjunt (continuïtat urbana, sentit d’unitat, paisatge: cinquena façana).

3. Regular de forma ajustada i coherent amb els valors patrimonials del barri, l’ordenació dels paràmetres i les condicions d’edificació i ús, tant per les edificacions que es proposen mantenir i rehabilitar, com per les que n’estableix una necessària substitució.

4. Definir una metodologia d’anàlisi i diagnosi que permeti planificar les intervencions en coherència amb el seu desenvolupament per fases en el temps.

5. Incloure dins l’àmbit els elements perifèrics adients per garantir la integració viària i la continuïtat edificatòria.

 

Promotor: INCASOL-REURSA, Ajuntament de Tortosa / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: - / Superfície: 1,9 Ha.