Modificació Puntual del POUM de Martorell en el nucli de Can Bros

Martorell
2010

La Modificació Puntual del Pla general de Martorell a l’àmbit de can Bros té per objectiu fonamental la conservació i consolidació dels elements patrimonials i de paisatge de la colònia de Can Bros i el seu entorn, amb observança dels principis de desenvolupament urbanístic sostenible.

Els objectius bàsics que es plantegen i que es desenvolupa en la  modificació de pla general són:

1. Garantir un altre accés a la colònia, alternatiu a l’actual, i proposar un model basat en la pacificació de la mobilitat rodada en favor del vianant, amb especial atenció al sistema de transport públic i de la mobilitat en bicicleta, minimitzant en el possible els recorreguts en vehicle rodat privat al interior de la colònia.

2. Incorporar els elements naturals i de paisatge propis de la vora del riu, el torrent Can Noguera i el canal, com a estructuradors del sistema d’espais lliures, i proposar la creació d’una gran franja verda que minimitzi el soroll i molèsties de l’autovia A-II.

3. Assegurar la preservació del patrimoni industrial construït, incorporant els usos més adequats a la tipologia constructiva de cada una de les peces, respectant els règims de propietat i ús dels actuals habitants de la colònia, i completar el teixit edificat amb peces d’usos diversos, però respectuoses amb el caràcter de l’actual conjunt edificat.

4. Introduir els usos i activitats –públics i privats- necessaris per al complement del caràcter residencial predominant que es proposa, procurant un model de màxima autonomia de la colònia.

5. Proposar els instruments de gestió que facin possible el seu desenvolupament.

En definitiva, es tracta d’adaptar la colònia can Bros a les transformacions socials, econòmiques i urbanístiques de l’entorn per evitar que l’actual i progressiva degradació del patrimoni industrial i de paisatge segueixi un camí irreversible, creant un nou –tot i que petit- nucli urbà de gran qualitat ambiental.

 

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Grup TYPSA; VECLUS s.l. / Superfície: 6,71 Ha.