Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit del casc antic del Poblenou

Barcelona
2010

L'objecte del treball és l’elaboració d’un document urbanístic de diagnosi, definició de criteris d’ordenació, normatius i d’actuació, destinat al posterior desenvolupament a través de les figures de planejament especial que s’escaiguin -prèvia modificació del Pla General Metropolità- en l'àmbit del casc antic del Poblenou.

L’àmbit d’estudi és el delimitat per la rambla del Poblenou, carrers Bac de Roda i de Provençals, passeig de Clavell, Taulat, Ramon Turró, Pallars i Pere IV.

Les finalitats a plantejar són:

- Anàlisi de la incidència del desenvolupament del PGM i planejament a l’entorn de l’àmbit d’estudi.

- Anàlisi dels elements estructurants del territori objecte d’estudi -parcel•lació, construccions, elements de paisatge, patrimoni i usos actuals del sector-.

- Diagnosi de les condicions urbanístiques contingudes al PGM per aquests sectors.

- Propostes i criteris d’intervenció per al sector. (propostes de traçat dels sistemes de recorreguts i espais lliures, tractament dels elements i usos actuals i proposta per a la implantació de nous, etc.).

- Propostes de desenvolupament urbanístic a través de les corresponents figures de planejament o dels projectes sectorials que s’escaiguin.

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona, Societat Municipal 22@ / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: -