Modificació Puntual del PGM per la Preservació Integral del Sector de la Torre Negra

Sant Cugat del Vallès
2003

L’objecte de la present proposta de Modificació del P.G.M. és la Preservació Integral dels Rodals de la Torre Negra, fent explícits els valors que el caracteritzen, a partir de l’anàlisi i presentació de la diagnosi efectuada des de diferents visions disciplinàries (territorial, ecològica, geogràfica, cultural, urbanística, legal i econòmica) mitjançant la definició dels instruments juridico-urbanistics necessaris per assolir el citat objectiu de preservació.

En relació amb el valor ecològic d’aquesta zona del municipi, els Rodals de la Torre Negra compleixen un paper essencial en diferents aspectes que a continuació s’enumeren de forma sintètica:

1. Compleixen una funció ecològica de primer ordre en el manteniment de la biodiversitat a escala local com a darrer espai seminatural obert de dimensions importants al municipi.

2. Compleixen una funció ecològica molt important com a “zona tampó“ de protecció de la massa forestal en aquest sector del municipi.

3. Compleixen una funció fonamental en el manteniment d’uns indicadors ecològics de qualitat ambiental a la ciutat de Sant Cugat.

De la lectura de les qualificacions urbanístiques de tots els espais que poden formar part de la xarxa d’espais lliures es desprèn que en l’actualitat poden jugar un paper important tant en la generació d’aquest sistema urbà, espais que, en la realitat, estan sotmesos a diferents claus urbanístiques, de caràcter no exclusivament públic i combinant el seu àmbit de referència tant exclusivament a l’àmbit municipal com, fins i tot, de la pròpia comarca.

Els Rodals de la Torre Negra es troben ubicats en una zona destinada a tenir un interès molt específic pel nucli de Sant Cugat i el seu sistema d’espais lliures.

Entenem que un dels principals eixos respecte els quals és possible l’articulació d’un conjunt de parcs i espais lliures al nucli de Sant Cugat, és el format, en direcció Nord-Sud pel Bosc de Vullpalleres en continuïtat amb la zona del torrent de Cornellera (entre els teixits urbans de Coll Favà i Sant Domènec) enllaçant amb la zona enjardinada de l’entorn del monestir articulada per la prolongació del Passeig Francesc Macià des de Coll Favà, continuant, al sud de l'entorn del monestir, fins a la Rambla del Celler (l’anomenat Eix Verd), enllaçant amb els equipaments públics municipals de recent construcció (Mercat Municipal de Torreblanca, Biblioteca Municipal, Teatre-Auditori) el Parc de l’Arboretum, i l’enllaç amb els terrenys qualificats com a equipaments a l’entorn del Centre Borja.

Els Rodals de la Torre Negra es situen, precisament, entre aquests eixos d’espais lliures i el Parc de Collserola i, per tant, poden formar part d’un corredor lliure que travessa el nucli urbà pel centre geomètric de la població connectant la Serra de Galliners (al Nord del terme municipal) amb la Serra de Collserola (al Sud), constituint aquest indret de forma estratègica, la “Porta al Parc de Collserola“ a traves del Parc Rural de la Torre Negra.

L'oportunitat que representa el potenciar aquest eix estructurador (format per espais de diversa consideració, donat que no sempre es tracta de parcs urbans públics) és contemplada pels autors d’aquesta Modificació del P.G.M. com un dels potencials més importants, tant pel futur dels terrenys dels Rodals de la Torre Negra, com pel futur de l’estructuració d’un sistema d’espais lliures municipal.

 

Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Jordi Miró i Fruns, advocats associats.