Modificació Puntual del PGM de Vic a efectes de la C-17

Vic
2002

Els treballs per a la modificació puntual del Pla General de Vic als efectes de la posada en funcionament de la variant de la C-17 i l’Eix Transversal s'emmarquen, sens dubte en un nou context cultural urbanístic; interessat, d’una banda en conservar i potenciar la qualitat dels nostres territoris, i d’altra en donar resposta a una política municipal per dirigir el model urbanístic municipal  i per “fer ciutat” en la perspectiva d'un desenvolupament equilibrat i sostenible.

El sector ponent de Vic és l’espai del Vic-Paisatge, és un espai emergent d’una ciutat oberta i en continuïtat amb el territori de la Plana de Vic, una ciutat estesa en el territori, un nou escenari que s’articula a partir d’un gran cinyell verd de la ciutat de Vic amb el seu sistema urbà dins la plana, un espai mixt de funcions urbanes i d’usos d’equilibri mediambientals.

Un espai emergent d’una ciutat oberta que es planteja integrar el sòl rural i la geografia del paisatge com a elements substantius d’un desenvolupament equilibrat de la ciutat estesa en el territori, marcant uns sectors compactes de creixement i establint un sistema de falques verdes que entren fins a la ciutat consolidada.

Una ciutat estesa en el territori, i un territori que penetra en la ciutat, fent que el territori també sigui ciutat, en el sentit d’espai habitable, subjecte de l’espai lliure mediambiental amb les seves diverses facetes de biodiversitat, amb els seus paratges diversos de boscos, arbredes lineals, prats, marges, conjunts de conreus, sendes riberenques, i turons. establint un model d’integració de l'espai lliure sense límits, i amb continuïtats integrals en la seqüència des dels espais lliures més urbans fins als més territorials.

Articulat per un cinyell verd de la ciutat amb el seu sistema urbà que pretén organitzar un sistema de permeabilitat i continuïtats entre ciutat i la plana; articular una millora de les relacions urbanes amb La Guixa,crear un sistema de corredors mediambientals transversals entre el territori i la ciutat (al llarg dels recorreguts i marges del Mèder, de les torrenteres), promoure unes noves entrades a la ciutat des de la Variant i l’arribada de l’Eix Transversal.

Un espai mixt de funcions urbanes i d’usos d’equilibri mediambientals per concebre el territori de ponent com un espai de continuïtat, més que de ruptura, o de territori amb apetències per la nova colonització urbana. el sòl d’aquest àmbit haurà de combinar la seva funció d’espai del rodal de Vic, completant els creixements urbans que es donen al llarg de l’Avinguda Olímpia, o de la Carretera de Prats

Per contemplar la transformació d’algunes activitats lesives (des del punt de vista de l’equilibri mediambiental) en activitats compatibles, que permetin la seva regeneració a través de les rendes d’usos apropiats en el sector.

Aquestes directrius es formulen, doncs, des d’una estratègia urbanística que entén la modificació del Pla General, com una figura sensata i coherent amb un document que encara manté la seva vigència, i que en l’àmbit del sector ponent, explora alternatives a qüestions rellevants de la urbanística contemporània: l’aprofitament global de les actuacions infraestructurals (integració de la variant), la flexibilització dels continguts normatius (regulació de les transformacions d’ús de les activitats incompatibles al medi rural, i de compatibilitat mediambiental), les noves ordenacions urbanístiques (dels espais mixts camp-ciutat vs. La tradicional regulació d’usos en el sòl no urbanitzable) i l’establiment de continuïtats ecològiques.

 

Promotor: Ajuntament de Vic / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR; Josep Maria Llop / Col·laboradors: Àngels Gil Vernet, advocada; Ignasi Aldomà, geògraf; Emili García, economista; Martin Pödder, arquitecte.