Concurs per el Desenvolupament Urbanístic i Arquitectònic de la península del llac Velence

Gardony (Hungria)
2008

BioVelence Park&HousingLand Community es planteja com un ‘community neighbourhood’ –un complex residencial organitzat al voltant d’espais verds comunitaris i de territori natural que l’envolta- sobre la base de tres principis:

1. La generació d’espais de gran qualitat per l’habitabilitat d’un territori amb un alt nivell de qualitats respecte l’oci naturalístic, ambiental, i del lleure de vacances.

2. La diversitat tipològica dels habitatges i dels espais col·lectius de serveis al lleure i a l’oci, per diversificar l’oferta per un ampli conjunt de demandes possibles, accessibles a les persones locals, regionals, nacionals i internacionals.

3. La màxima integració paisatgística i la gestió dels aspectes ambientals, per tal de d’afavorir els equilibris amb l’entorn.

El projecte proposa una integració plena entre la làmina d’aigua del llac i l’organització dels conjunts residencials, establint una fusió entre ells a través de la disposició d’un nou canal d’aigües tranqui·les que penetra fins a la porta d’accés del conjunt del barri. A l’ensems, un conjunt de petits canalets d’aigua generen un territori park que combina part de la vegetació existent amb una nova revegetació paisatgística del lloc. El lloc original, provinent d’una artificialització del llac, esdevé amb aquestes intervencions amb el control de l’aigua un nou espai de suport per l’establiment d’un pol d’oci basat en la combinació de ‘natura’, ‘esport’ i ‘cultura’, amb l’ampli ventall de recursos del territori de Velence-Gardony.

El canal d’aigües en direcció cap a la terra ferma (el gran bulevard blau de Biovelence) i tres sendes verdes perpendiculars d’accés restringit en direcció al llac, organitzen la pinta dels vint espais verds comunitaris (jardins amb dissenys variats equipats amb equipament esportiu, d’estança d’ombra i visualitzacions sobre les catifes cromàtiques, al redós del quals s’estableixen el diversificat conjunt de d’arquitectures de l’habitatge. Els pàrquings desapareixen sota les edificacions acompanyats, en el seu accés, de talussos verds.

Al voltant i en tot el llarg de la riba lacustre, es disposa tot un parc d’amplada variable, de plena i lliure accessibilitat que disposa unes llargues passejades i un rosari de punts d’accés a l’aigua en forma de molls, o de platges protegides i abrigades. Aquest gran anell verd, es concep com un parc lineal de vora, dotat de quiosc de prestació de serveis de restauració alhora que serveis a l’esport, o a les activitats del lleure ambiental. Les arquitectures que donen front al parc tindran també en la seva planta baixa la disposició d’equipament de restauració i serveis.

La vegetació es percep en els seus tres plans més qualificants: els terres colorejats per la disposició dels mosaics de paviments per al passeig, o les àrees d’estada amb pelouses i graslands; el pla de les copes dels arbres (Tamarix) que forneixen l’ombra i remarquen amb llurs coloracions canviants la riquesa de les estacions d’aquest singular territori; un tercer pla és el que defineixen les punts i tiges de les arbredes riberals preexistents i reforçades per plantacions controlades i monitorejades.

Destaca també en el conjunt la construcció d’un bulevard, al llarg del traçat del ferrocarril, que estableix la frontissa urbana entre els barris del territori, la disposició d’un filtre acústic, i la generació d’un llavi verd que genera una nova façana on disposar els usos comercials vinculats al lleure i l’oci, un conjunt d’apartaments de dimensió adequada a l’acolliment part-time, i l’accés als serveis termals, de restauració, així com altres serveis a la persona.

 

Promotor: Privat / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Col·laboradors: Manel Castellnou, arquitecte; Eugènia Rodríguez, arquitecte.