Pla del Verd i de la Biodiversitat de Barcelona 2020

El verd no és només un complement ornamental o un element anecdòtic de l’hàbitat urbà. Ben al contrari, en constitueix una peça essencial, productora d’abundants beneficis ambientals, econòmics i socials per a la població, ja sigui en termes de qualitat de l’aire i regulació microclimàtica, ja sigui en termes de creació d’entorns bells i saludables, generadors de benestar i distensió, ja sigui pel que fa a l’atracció turística o l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic.

El Pla Estratègic del Verd es proposa atorgar al verd urbà el rol que li pertoca, per fer de Barcelona una ciutat on natura i urbanitat interactuïn i es potenciïn.

Entenent el verd urbà com una penetració de la natura a la ciutat, que connecta i relliga urbs i territori, el Pla Estratègic del Verd de Barcelona vol provocar un salt conceptual en el reconeixement del verd com a infraestructura ecològica de l'hàbitat urbà. Una infraestructura essencial, en tant que subministra serveis socioambientals, produeix beneficis per a les persones, genera llocs de vida dins la ciutat i millora la resiliència de l'ecosistema urbà per a fer front a reptes futurs.

Per maximitzar aquests beneficis, el Pla Estratègic del Verd de Barcelona aposta per la creació d’un veritable sistema verd, que connecti els petits jardins, els grans parcs i l’entorn natural periurbà, amb la certesa que una xarxa d’espais verds interconnectats és més que la simple suma de les seves parts. Al mateix temps, aposta per renaturalitzar la ciutat amb la creació d’hàbitats que acullin biodiversitat i facilitin la penetració i la lliure circulació de les espècies de la flora i fauna. Aposta, així mateix, per la producció de fruits i de flors, per l’increment del gaudi dels entorns naturals, per la creació d’espais de relació i la potenciació d’activitats lúdiques, esportives i saludables, per l’enfortiment del sentiment de pertinença i pel foment del civisme, la participació i la responsabilitat envers la conservació del patrimoni natural, cultural i històric.

Certament, incrementar la superfície de verd en una ciutat tan densa i construïda com Barcelona no és fàcil. El Pla suggereix buscar noves fórmules i estratègies, ja sigui a través de l’ús de microespais, de l’enverdiment de murs, cobertes i balcons, o de la creació de jardins de caràcter efímer, repensant la ciutat amb una actitud activa i imaginativa.

El Pla tracta de tot això i defineix, encara, les pautes per garantir un òptim i excel·lent manteniment dels espais verds atenent a la singularitat de cada tipologia.

En definitiva, el Pla Estratègic del Verd planifica a llarg termini un sistema verd connectat i dialogant amb la natura del territori circumdant, que contribueixi a fer de Barcelona una ciutat més habitable, fèrtil i sostenible, i a millorar la qualitat de vida dels ciutadans actuals i de les generacions futures.

 

Any: 2012 / Patrocinador: Ajuntament de Barcelona / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Localització: Barcelona