Llibre d'Estil Sectors d'Activitat Econòmica (SAE)

L’activitat de l’Institut Català del Sòl, des de la seva creació, l’any 1980, se centra en la promoció de sòl per a usos residencials, industrials i de serveis, a més de la construcció d’habitatges i la rehabilitació de nuclis antics. Pel que fa a les actuacions de sòl industrial, l’Institut promou actuacions per afavorir la implantació d’activitats econòmiques a Catalunya.

Aquestes actuacions engloben des dels sectors de gran extensió, destinats a grans indústries, empreses de recerca i desenvolupament, centres d’activitat terciària i concentració d’empreses, fins als sectors empresarials petits, afavorint-ne el desenvolupament mitjançant el foment de sòl públic per l’augment d’inversions en els sectors econòmics del país.

La llarga experiència acumulada, ha de permetre, tanmateix, una mirada renovada alhora que propositiva amb els nous reptes, tant pel que fa a l’activitat econòmica, com als aspectes socials, territorials, mediambientals, paisatgístics, energètics i de gestió i conservació, tant en l’aplicació dels aspectes reglats, com en la formulació d’estàndards propis que determinin una manera renovada de desenvolupament de territoris d’activitat econòmica.

És des d’aquesta perspectiva que s’aborda l’elaboració d’aquest document que, recollint l’experiència acumulada en aquests anys, pretén aportar un conjunt d’informació, directrius i mesures per a innovar el projecte dels emplaçaments i estructures espacials de les Activitats Econòmiques a Catalunya.

 

Any: 2007 / Patrocinador: Institut Català del Sòl (INCASOL) / Equip redactor: JORNETLLOPPASTOR / Localització: Barcelona